App名称:萌梦聊天室
App格式:apk(安卓适用,测试机型Android 4.4 红米2)
App大小:18.9MB(Android)

更新履历:

1、新增聊天记录模块;
2、实现聊天记录本地存储,今后可以不借助互联网查看本地保存的聊天记录了。
3、实现本地离线登录,今后可以离线登录软件来查看离线的消息啦;
4、实现图片本地存储,今后浏览的图片,只需要访问一次网络即可载入,不必多次从服务器中获取了,并且可以保存到本机中,方便查看。

应用截图
0_1478598554537_甩短裤.gif

天使护体
:angel: :angel: :angel: :angel: :angel: :angel: :angel: :angel: :angel: :angel: :angel: :angel: :angel: :angel: :angel: :angel: :angel:
Android下载地址暂停下载,请使用最新版本