Qt Quick Controls 2生成资源的方式是特殊的生成资源的方式


 • 网站研运

  0_1479887705037_桂马.jpg
  翻看Qt 5.7和Qt 5.8的Controls 2 Gallery例子,发现一个特殊的现象:

  1、Qt Creator中qml源码竟然直接显示在资源目录树下了;
  2、qml源码在Qt Creator中竟然无法打开,也不报错,只是静默忽略;

  没有办法,我只能点击“显示包含的目录”打开Qt Creator,然后一一将qml代码拖进编辑器来学习查看。
  好奇的我,还是想仔细地看看,这究竟是怎么回事?这样的程序竟然也能够编译!

  我于是找到了pro文件,下面是内容:

  TEMPLATE = app
  TARGET = gallery
  QT += quick quickcontrols2
  
  SOURCES += \
    gallery.cpp
  
  RESOURCES += \
    gallery.qml \
    qtquickcontrols2.conf \
    $$files(images/*.png) \
    $$files(images/+material/*.png) \
    $$files(pages/*.qml)
  
  target.path = $$[QT_INSTALL_EXAMPLES]/quickcontrols2/gallery
  INSTALLS += target
  
  

  注意RESOUCES的内容,发现了什么?下面竟然不跟着.qrc的文件,而是各种原始的资源!
  很奇怪哦。下面是我编译的信息:

  g++ -c -pipe -g -std=gnu++11 -Wall -W -D_REENTRANT -fPIC -DQT_QML_DEBUG -DQT_QUICKCONTROLS2_LIB -DQT_QUICK_LIB -DQT_GUI_LIB -DQT_QML_LIB -DQT_NETWORK_LIB -DQT_CORE_LIB -I../gallery -I. -I../../../../5.8/gcc_64/include -I../../../../5.8/gcc_64/include/QtQuickControls2 -I../../../../5.8/gcc_64/include/QtQuick -I../../../../5.8/gcc_64/include/QtGui -I../../../../5.8/gcc_64/include/QtQml -I../../../../5.8/gcc_64/include/QtNetwork -I../../../../5.8/gcc_64/include/QtCore -I. -isystem /usr/include/libdrm -I../../../../5.8/gcc_64/mkspecs/linux-g++ -o gallery.o ../gallery/gallery.cpp
  /home/jiangcaiyang/Develop/Qt5.8.0Beta/5.8/gcc_64/bin/rcc -name qmake_qmake_immediate qmake_qmake_immediate.qrc -o qrc_qmake_qmake_immediate.cpp
  g++ -c -pipe -g -std=gnu++11 -Wall -W -D_REENTRANT -fPIC -DQT_QML_DEBUG -DQT_QUICKCONTROLS2_LIB -DQT_QUICK_LIB -DQT_GUI_LIB -DQT_QML_LIB -DQT_NETWORK_LIB -DQT_CORE_LIB -I../gallery -I. -I../../../../5.8/gcc_64/include -I../../../../5.8/gcc_64/include/QtQuickControls2 -I../../../../5.8/gcc_64/include/QtQuick -I../../../../5.8/gcc_64/include/QtGui -I../../../../5.8/gcc_64/include/QtQml -I../../../../5.8/gcc_64/include/QtNetwork -I../../../../5.8/gcc_64/include/QtCore -I. -isystem /usr/include/libdrm -I../../../../5.8/gcc_64/mkspecs/linux-g++ -o qrc_qmake_qmake_immediate.o qrc_qmake_qmake_immediate.cpp
  g++ -Wl,-rpath,/home/jiangcaiyang/Develop/Qt5.8.0Beta/5.8/gcc_64/lib -Wl,-rpath-link,/home/jiangcaiyang/Develop/Qt5.8.0Beta/5.8/gcc_64/lib -o gallery gallery.o qrc_qmake_qmake_immediate.o  -L/home/jiangcaiyang/Develop/Qt5.8.0Beta/5.8/gcc_64/lib -lQt5QuickControls2 -lQt5Quick -lQt5Gui -lQt5Qml -lQt5Network -lQt5Core -lGL -lpthread 
  

  请注意哦,那就是其中有这一句:

  /home/jiangcaiyang/Develop/Qt5.8.0Beta/5.8/gcc_64/bin/rcc -name qmake_qmake_immediate qmake_qmake_immediate.qrc -o qrc_qmake_qmake_immediate.cpp
  

  竟然有这样的参数:qmake_qmake_immediate.qrc,这个是怎么出现的呢?我认为是qmake的新功能,可以直接将RESOUCES指定的内容生成.qrc文件。在以前的版本中,从来没有这么用过。目前我还没有深入源码查看是如何做到的。不过这样做的好处,就是不必新建一个qrc文件了,不过也有很大的局限,如果你想要添加到资源的文件数特别多,特别大,仍然会造成生成的qmake_qmake_immediate.qrc很大,生成速度很慢,甚至直接卡死电脑或者造成编译器堆溢出。所以这样的技巧要慎重使用哦。 • 确实,试了下感觉有点蛋疼


 

最近的回复

 • 0_1531879249244_9090909.jpg
  各位上午好哦。很高兴告诉大家,我们的萌梦社区又进行了一波更新了!
  这次主要更新在论坛代码层面上的,也就是说我们根据NodeBB官方的指示,将论坛从1.9.3升级到了1.10.1了!整个升级过程会产生一些服务暂停的现象,不过没有关系,很快就可以得到恢复,现在咱们可以顺利地在新的论坛上玩耍了!
  这次更新按照NodeBB官方的说法,主要在论坛的稳定性和迎合欧盟的GPDR政策(隐私权保护政策)上,也就是说,咱们论坛默认是支持用户的隐私权保护的~不要担心自己的隐私会被黑客利用什么的,但是大家还是要保护好平时论坛登录的密码哦。合适的时候还是使用浏览器的记住密码功能~

  此外,之前萌梦论坛之前的SSL加密是免费的,费时效果又不好。在手机浏览器上显示并非可靠的颁发者,现在换了新的证书,感觉好了不少。现在又可以在论坛上玩耍啦。

  好了,就是这样~

  阅读更多
 • @jiangcaiyang 是不支持QVector3D类型么,需要引用头文件还是需要转换类型呢

  阅读更多
 • 可能是Qt制作的Python绑定Shiboken遇到了问题。求先行者能够解忧~😵

  阅读更多
 • 0_1531804634749_5.jpg
  我使用的是PyCharm作为IDE,下载了Qt for Python(使用Qt 5.11),并且使用git克隆了pyside的源代码 + 例子。因为自己对OpenGL感兴趣,所以随手运行了一个例子。首先是PyOpenGL没有安装。

  0_1531804316021_1f365ea0-46b3-460d-9a00-c8cdeccf98af-image.png

  通过对话框弹出的命令,在terminal上运行

  python -m pip install PyOpenGL PyOpenGL_accelerate

  就可以了。

  虽然窗体以及3D内容出来了,但是命令提示符中会出现一些问题:

  D:/QtProject/pyside-setup/examples/opengl/hellogl2.py:394: RuntimeWarning: SbkConverter: Unimplemented C++ array type. self.program.setUniformValue(self.lightPosLoc, QVector3D(0, 0, 70)) D:/QtProject/pyside-setup/examples/opengl/hellogl2.py:423: RuntimeWarning: SbkConverter: Unimplemented C++ array type. self.program.setUniformValue(self.projMatrixLoc, self.proj) D:/QtProject/pyside-setup/examples/opengl/hellogl2.py:424: RuntimeWarning: SbkConverter: Unimplemented C++ array type. self.program.setUniformValue(self.mvMatrixLoc, self.camera * self.world) D:/QtProject/pyside-setup/examples/opengl/hellogl2.py:426: RuntimeWarning: SbkConverter: Unimplemented C++ array type. self.program.setUniformValue(self.normalMatrixLoc, normalMatrix)

  刚学习Python,还不清楚是怎么回事,怎么解决才好。

  阅读更多

关注我们

微博
QQ群召唤伊斯特瓦尔