opengl 点,线,多边形 • 程序框架参考: https://qtdream.com/topic/1144/第八课-融合

  glDrawArrays(GL_POINTS,0, 24);
  

  0_1526974597754_fac01a5c-f126-4036-8aea-844899b75818-image.png

  单线

  glDrawArrays(GL_LINES,0, 24);
  

  0_1526974631169_1689c9c1-936c-4064-aa0d-09d888b4b25f-image.png

  循环线

  0_1526974730735_b5cdb6ec-c126-44aa-9c35-3ebef99d12bb-image.png

  条线

  glDrawArrays(GL_LINE_STRIP,0, 24);
  

  0_1526974817004_5c677b67-8603-4154-b207-0aa1b3e15818-image.png

  教程理解

  0_1526974952725_1f412253-cc9d-4c25-aea1-8eab3fb934c3-image.png

  多边形

  glDrawArrays(GL_POLYGON,0, 16);
  

  0_1526975290845_bea865ea-9a0c-42a4-af0d-c596923f85df-image.png

  三角形

  glDrawArrays(GL_TRIANGLES,0, 16);
  

  0_1526975361114_9ec21308-de21-484f-98b2-d73f0e01e9c0-image.png

  条样 三角形

  glDrawArrays(GL_TRIANGLE_STRIP,0, 4);
  

  0_1526975494707_f8153ceb-38ce-409a-85d1-aff1fb062af3-image.png

  扇形 三角形

  glDrawArrays(GL_TRIANGLE_FAN,0, 7);
  

  效果见 教程理解

  四边形

  glDrawArrays(GL_QUADS,0, 8);
  

  0_1526975834909_c8557d45-0da3-403d-92bf-b666961badfd-image.png

  条样 四边形

  glDrawArrays(GL_QUAD_STRIP,0, 6);
  

  效果见 教程理解

  教程理解

  0_1526975110166_8795caa7-20f1-4e52-a905-b003b82103db-image.png `


Log in to reply
 

走马观花

最近的回复

 • @jiangcaiyang 给你一个大大的赞!
  论坛最近打算再次启用iframely服务了。试试看!

  https://community.nodebb.org/topic/4401

  read more
 • 为了展示比较漂亮的统计效果图,使用Qt Charts还是很值得的!😀

  read more
 • 这些都还是很简单的。典型的Model - View - Controller 模式。😁

  read more
 • QTableView还是比较成熟的,因为很简单。但是如果是树状图,那么只能用QAbstractItemModel的子类了。因为有父子层级关系,所以要自己写。

  read more

关注我们

微博
QQ群